S'ARRETONZU

De Micheli Zucca

 

Gitto unu melmu chi mi dat  fastizzu
ca mi s'este alteradu  a s'improvvisu
chena pensare de mi dare avvisu.

Fogosu in coro sentu unu desizzu
chi andare a fundu so dezzisu

No resesso a li dare un'assimizzu
ca no isco s'est petta  o si est ferru
faghet treghentu chi este un'inferru.

Cando s'ischidat chitto su manzanu
est'una festa sutta su lentolu
si lu tocco appena cun sa manu
paret piseddu chi caminat solu

Si lu gioghizzo pianu pianu
paltit veloce e leat su olu
ma si agattat logu aue intrare
siguru no si pesat a bolare.

Itte bellu cando agattat cuadorzu
tando intrat e bessit che saetta,
inferchit feroce che puntorzu
insambenadu a sa fine faghet petta

Unu masellu chi paret mortorzu,
truncat e segat tottu che lametta
no bhat male ne pena ne raonzu
est causa naturale de s'arretonzu.

Olbia su Deghe de Triulas de su 1992

 

TORNA INDIETRO